Konsultanti PROFIT system-a imaju bogato iskustvo u pripremi i pregovaranju u vezi sa franšiznim i agentskim ugovorima. Stoga su naši ugovori razumljivi za primaoce, ali i bezbedni za davaoce

Franšizni ugovor

Franšizni ugovor je kamen temeljac u odnosima između davaoca i primaoca franšize. To je dokument koji pravno obavezuje obe strane, definišući njihova prava i obaveze. Franšizni ugovor mora biti u skladu sa poslovnim modelom sistema.

U većini centralno i istočnoevropskih prava, pa tako i u srpskom, franšizni ugovor spada u grupu neimenovanih ugovora, što znači da nije definisan posebnim zakonom. Franšizni ugovor otud predstavlja saglasnost volja dveju strana, ali koja nije suprotna prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima, pa kao takav predstavlja „zakon između strana“.

Imajući ovo u vidu, vaš franšizni ugovor mora, za svako novo tržište, da bude precizno dorađen i prilagođen – a ponekad čak i sastavljen „iz početka“.

Vrlo je važno da franšizni ugovor bude prilagođen uobičajenim poslovnim običajima u svakoj zemlji ponaosob. Jedino tako će ugovor biti atraktivan i prihvatljiv za potencijalne primaoce franšize.

Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno nas kontaktirajte!

Svaka zemlja
ima određena
pravna rešenja
koji utiču na konačni oblik franšiznog ugovora