Konsultanti PROFIT system-a pripremili su i kreirali više od 200 franšiznih sistema u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Poslovni model

Poslovni model je metod po kojem firma planira sopstveno poslovanje, odnosno prodaju roba ili usluga potrošačima. Opisuje metode kojima će se firma pozicionirati i delati na tržištu, u nastojanju da sopstveni biznis koncept ili ideju učini profitabilnom.

Poslovni model koji je uspešno primenjen na domaćem tržištu ne mora neminovno biti uspešan i na novom tržištu, odnosno na tržištu na koje se planira ekspanzija. Upravo se zato poslovni model kreira ili "prekraja" za svako tržište ponaosob – tako da na najbolji način odgovori ekonomskim specifičnostima, investicionim kapacitetima potencijalnih kandidata ali i kupovnoj moći potrošača svakog ciljanog tržiša, kao i mnogim drugim faktorima koji svi skupa utiču na poslovnih uspeh na novom tržištu.

Poslovni model uključuje:

  • analizu konkurentnosti ponude franšiznog/partnerskog sistema
  • definisanje operativnih ciljeva: obima prodaje - prometa, asortiman (proizvoda ili usluga), uslova poslovanja, lokacije, teritorijalne pokrivenosti - ekskluzivnosti...
  • utvrđivanje standarda kvaliteta za buduće članice sistema
  • finansijski model saradnje, kako "iz ugla" davaoca franšize (organizatora sistema) tako i "iz ugla" primalaca (partnera)
  • definisanje naknada, margina, licenci...
  • definisanje uslova za pristup sistemu
  • identifikaciju potencijalnih problema (uskih grla) koji mogu nastati tokom implementacije i, uopšte, funkcionisanja franšiznof (partnerskog) sistema.
  • itd.

Izrada i prilagođavanje franšiznog paketa

Dobro pripremljen poslovni model je temelj za pripremu ili prilagođavanje franšiznog paketa novom tržištu. Konsultanti PROFIT system-a će Vam, pored poslovnog modela, pružati podršku i u pripremi ostalih neophodnih komponenti franšiznog paketa:

Za uspešnu franšizu
je neophodno da budu zadovoljne obe strane – i davaoci i primaoci.